Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm