Phát động tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm