Trường Trung cấp Luật Tây Bắc thuộc Bộ Tư pháp THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

  BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT TÂY BẮC
        Số: 08/TTCLTB                                                         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Trư­ờng Trung cấp Luật Tây Bắc thuộc Bộ Tư­ pháp tuyển viên chức:
I. SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG: 22 người
1. Giảng viên: 13 người
STT Tên khoa Số lượng Tên môn dự tuyển
2 Khoa Đào tạo cơ bản 11 Các môn pháp luật
3 Khoa Đào tạo nghiệp vụ 02 Các môn nghiệp vụ tư pháp
2. Chuyên viên, kế toán viên và thư viện viên cho các phòng: 9 người
 TT Tên đơn vị tuyển dụng Số lượng Ngạch viên chức
1 Phòng Đào tạo 02 Chuyên viên
2 Phòng Công tác học sinh 02 Chuyên viên (cử nhân luật 01 và cử nhân sư phạm, công tác xã hội 01)
3 Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện 02 Chuyên viên và Thư viện viên
4 Phòng Tài chính - Kế toán 02 Kế toán viên
5 Phòng Quản trị 01 Chuyên viên
II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
1. Tiêu chuẩn và điều kiện chung
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, tuổi đời không quá 35 tuổi; những thí sinh đăng ký dự tuyển có học vị tiến sỹ, tuổi đời không quá 40 tuổi.
- Có đơn đăng ký dự tuyển.
- Có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
-  Có phẩm chất đạo đức tốt
-  Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc theo quy định.
- Có ngoại ngữ trình độ B trở lên một trong các ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung.
-  Có trình độ Tin học B trở lên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể
- Những người dự tuyển giảng viên Khoa Đào tạo cơ bản và Khoa nghiệp vụ phải có bằng cử nhân luật văn bằng 1 chính quy trở lên thuộc các Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh hoặc của các trường đại học ở nư­ớc ngoài có uy tín.
- Những người dự tuyển chuyên viên Phòng Đào tạo phải có bằng cử nhân luật văn bằng 1 Chính quy trở lên ngành luật của Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Luật trực thuộc Đại học quốc gia Hà Nội.
- Những người dự tuyển chuyên viên Phòng Công tác học sinh phải có bằng cử nhân văn bằng 1 chính quy trở lên ngành luật của Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Luật trực thuộc Đại học quốc gia Hà Nội; ngành sư phạm, công tác xã hội của Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Tây Bắc và Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh hoặc bằng kỹ sư tin học của các trường đại học công lập.
- Những người dự tuyển chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính và thư viện phải có bằng cử nhân văn bằng 1 chính quy trở lên ngành luật của Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Luật trực thuộc Đại học quốc gia Hà Nội; ngành quản lý hành chính của Học viện hành chính; ngành thư viện của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Khoa học và xã hội nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
- Những người dự tuyển chuyên viên Phòng tài chính – kế toán phải có bằng cử nhân văn bằng 1 chính quy trở lên ngành tài chính- kế toán hoặc kinh tế của Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng,Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Thương mại và các trường đại học công lập khác.
- Những người dự tuyển chuyên viên Phòng Quản trị phải có bằng cử nhân văn bằng 1 chính quy trở lên ngành kinh tế, tài chính- ngân hàng, kế toán hoặc xây dựng của Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng,Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học xây dựng và các trường đại học công lập khác.
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
1. Thi tuyển
a. Các môn thi
- Môn kiến thức chung: Thi viết về pháp luật viên chức, Giáo dục và đào tạo và những hiểu biết về ngành hoặc vị trí tuyển dụng, thời gian 180 phút.
- Môn Tin học: Thi thực hành trên máy, thời gian thi 60 phút.
- Thi Ngoại ngữ: Thi viết trình độ B, chọn một trong 05 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ).
- Thi giảng thử đối với giảng viên, thi vấn đáp đối với chuyên viên, kế toán viên và thư viện viên.
b. Miễn thi
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam.
- Miễn thi môn tin học văn phòng trong các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
2. Xét tuyển
- Thực hiện xét tuyển đối với các thí sinh có trình độ tiến sỹ hoặc trong trường hợp tổng số người đăng ký dự tuyển dưới 30 người.
- Xét tuyển dự trên kết quả học tập gồm: Điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
- Kiểm tra giảng thử đối với thí sinh đăng ký tuyển dụng làm giảng viên hoặc thực hành nghiệp vụ của người dự tuyển vào làm chuyên viên.
IV. LỆ PHÍ VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Lệ phí dự tuyển: 260 000đ/1 hồ sơ dự tuyển (Thông tư liên tịch số 1631/2010/BTC-BNV).
2. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu trong hồ sơ dự tuyển).
- Sơ yếu lý lịch khai sau 01/6/2012 có chứng thực của cơ quan Nhà nư­ớc có thẩm quyền.
- Bản sao Giấy khai sinh có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản fotocopy bằng tốt nghiệp, bảng điểm toàn khóa và chứng chỉ ngoại ngữ, tin học có chứng thực của cơ quan Nhà nư­ớc có thẩm quyền.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp (sau ngày 01/6/2012).
- Các giấy tờ thuộc diện chứng nhận diện chính sách (nếu có).
- Hai (02) ảnh 4cm x 6cm.
- Hai (02) phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của người nhận (người dự tuyển);
3. Nơi nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính và Thư viện của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc (Trong khuôn viên Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Sơn La).
Địa chỉ: Tổ 3, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
 Điện thoại: 022.3799939      0948568678       Fax: 022.3799996
            (Không trả lại hồ sơ người đăng ký dự tuyển không trúng tuyển)
V. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG
            1. Thông báo tuyển dụng: 04/12/2012.
            2. Thu nhận hồ sơ dự tuyển: 24/12/2012 đến 04/01/2013.
            3. Thời gian thi tuyển, xét tuyển từ ngày  24/01/2013
            4. Thông báo kết quả thi tuyển: Từ 01/02/2013.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bộ Tư­ pháp (để B/cáo);                        
- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để B/cáo)
- Vụ Tổ chức cán bộ (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;
- Đăng trên báo pháp luật Việt Nam;
- Website của Trường Đại học Luật Hà Nội;
. Website của Học Viện Tư pháp;
- L­ưu VT, TCHC&TV.         
Q.HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
  
TS. Nguyễn Công Bình