THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

HỌC VIỆN TƯ PHÁP
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
_______________
 
Số: 199/HVTP-HĐTTVCQL
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày 23 tháng  3  năm 2012
THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật
_________________________
 
Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, cụ thể như sau:
1.     Số lượng, ví trí thi tuyển
-   01 Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ
-   01 Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật
2.     Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi
a)    Đối tượng dự thi:
Công chức, viên chức đang công tác tại Học viện Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp hoặc công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội.
b) Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi:
Người dự thi tuyển phải đáp ứng các tiêu chuẩn của viên chức qui định tại Luật viên chức năm 2010. Ngoài ra, người dự thi còn phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt;
- Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Có giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ sở y tế cấp huyện trở lên;
- Không quá 45 tuổi với nữ, không quá 50 tuổi với nam;
- Có bằng tốt nghiệp đại học luật trở lên;
- Đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B và chứng chỉ tin học trình độ B trở lên;
- Có kinh nghiệm công tác từ 5 năm trở lên.
3. Hình thức, nội dung thi tuyển
Người dự thi phải thi 03 nội dung sau đây:
a) Thi xử lý tình huống: Thí sinh xử lý tình huống trong quá trình giải quyết công việc do Ban giám khảo đặt ra tại thời điểm thi.
b) Thi chủ trì một cuộc họp: Thí sinh chủ trì cuộc họp với một trong các nội dung sau: giao ban tháng của đơn vị; triển khai nhiệm vụ công tác của cấp trên giao; bàn biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đơn vị.
c) Thi bảo vệ đề án: Người dự thi xây dựng và bảo vệ đề án về quản lý và phát triển của đơn vị (sẽ đảm đương chức vụ) trước Ban giám khảo.
Lưu ý: yêu cầu cụ thể về nội dung thi sẽ được thông báo cho thí sinh và được đăng tải trên website:www.hocvientuphap.edu.vn.
4. Hồ sơ đăng ký dự thi
Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm: đơn đăng ký dự thi; sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; văn bằng, chứng chỉ có chứng thực; giấy chứng nhận sức khỏe; bản xác nhận thời gian, kết quả công tác và nhận xét về phẩm chất đạo đức, lối sống của cơ quan, đơn vị mà người dự thi đang công tác.
5. Số lượng người dự thi
Không hạn chế số lượng dự thi vào mỗi vị trí, một người chỉ đăng ký dự thi vào 01 vị trí. Trường hợp có 01 hồ sơ đăng ký thì vẫn tổ chức thi tuyển ở vị trí đó.
6. Thời gian, địa điểm thi, lệ phí dự thi
a) Thời gian thi: tháng 5/2012 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).
b) Địa điểm tổ chức thi: tại Trụ sở Học viện Tư pháp
c) Lệ phí thi: thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí thi là 700.000 đồng/01 người.
7. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ dự thi
a) Thời hạn nộp hồ sơ dự thi: chậm nhất là ngày 30/4/2012.
b) Địa điểm nhận hồ sơ thi thi: Phòng Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp.
Địa chỉ: số 10 phố Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; ĐT: 04.37566129 số lẻ 126.  
 
Nơi nhận:
-   Thứ truởng Nguyễn Thuý Hiền (để báo cáo);
-      Vụ Tổ chức cán bộ (để theo dõi);
-      Vụ Bổ trợ tư pháp (để phối hợp);
-      Các Phó Giám đốc (để biết);
-      Các đơn vị thuộc Học viện;
-      Đăng Báo;
-      Đăng Website Học viện;
-      Lưu: VT, TCCB.
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
 
 
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TƯ PHÁP
Nguyễn Thái Phúc