Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019

Ngày 26/12/2019, Đảng bộ Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019
Đến dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp; đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Tư pháp và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.
Đảng bộ Học viện Tư pháp có 12 chi bộ trực thuộc với tổng số 93 đảng viên, trong đó 02 đảng viên dự bị. Năm 2019, Đảng bộ Học viện Tư pháp luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là Đảng ủy Bộ Tư pháp. Đảng ủy Học viện Tư pháp có sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy với hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc; thường xuyên chỉ đạo các chi bộ tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, động viên đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Học viện yên tâm công tác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng ủy đề ra. Nhờ đó, Toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo việc quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết, Kế hoạch, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết của Đảng ủy đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực: đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; tổ chức, cán bộ; tài chính, kế toán; xây dựng cơ sở vật chất; tư vấn pháp luật; Hành chính - Tổng hợp; thi đua, khen thưởng; một số lĩnh vực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng vượt chỉ tiêu so với kế hoạch phê duyệt. Đảng viên, quần chúng của Học viện chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Quy chế, Quy định của Học viện và của Bộ, ngành Tư pháp.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhiều đơn vị đã chủ động, khẩn trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm và xây dựng, ban hành kế hoạch của Học viện và đơn vị để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác. Công tác chỉ đạo điều hành trong toàn Học viện được Lãnh đạo Học viện thực hiện quyết liệt, thống nhất, bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy các cấp trên và Bộ Tư pháp.
Đồng chí Đoàn Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp chúc mừng và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Học viện Tư pháp đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành và bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong năm.; công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai toàn diện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Bộ, ngành Tư pháp, đảm bảo chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được giao và tổ chức triển khai thí điểm lớp đào tạo nghề luật sư chất lượng cao; công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục có nhiều đổi mới, số lượng hoạt động nghiên cứu tăng gấp 3 lần so với năm 2018; Tạp chí Nghề luật tiếp tục là cơ quan ngôn luận, diễn đàn trao đổi chuyên môn và đồng hành cùng với các sự kiện lớn của Học viện Tư pháp, của Ngành và đất nước; công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là việc triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào; công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố và kiện toàn, từng bước đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao, nhiều văn bản thế chế nội bộ quan trọng liên quan đến tổ chức, hoạt động, điều hành, quản trị nội bộ được ban hành; công tác tài chính tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ nguồn kinh phí cho việc triển khai nhiệm vụ của đơn vị; công tác quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin, thư viện được chú trọng; Công tác Đảng được thực hiện bài bản, đồng bộ, toàn diện, đúng quy định. Công tác đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và vì cộng đồng; đời sống, thu nhập của công chức, viên chức, người lao động được duy trì ổn định và nâng dần từng bước.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đảng của Đảng bộ Học viện vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị còn một số nhiệm vụ về xây dựng thể chế chưa hoàn thành theo kế hoạch; một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học còn chậm tiến độ, phải gia hạn thời gian thực hiện; trong công tác đào tạo còn để xảy ra tình trạng có đơn thư phản ánh hoặc khiếu nại của học viên; công tác phối hợp giữa một số đơn vị, các bộ phận và cá nhân trong quản trị đào tạo chưa đạt hiệu quả cao. Các chi bộ thực hiện đánh giá kết quả sinh hoạt hàng tháng, hàng quý theo Hướng dẫn số 10 -2018 của Đảng ủy khối cơ quan Trung ương chưa đảm bảo thường xuyên, đầy đủ; kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ nhìn chung chưa đồng đều. Việc sinh hoạt chuyên đề chưa có nhiều hoạt động liên chi bộ để tăng cường tính liên kết trong công tác Đảng. Công tác Đảng vụ và hồ sơ, sổ sách của chi bộ còn một số điểm hạn chế, thiếu sót thể hiện qua các đợt kiểm tra, giám sát định kỳ, chuyên đề của Đảng ủy. 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Tư pháp tiếp thu ý kiến chỉ đạo và các ý kiến đóng góp tại Hội nghị

Khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm đó và phát huy kết quả đã đạt được của công tác xây dựng Đảng trong năm 2019, Đảng bộ Học viện Tư pháp đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ Học viện Tư pháp năm 2020 với các mặt công tác chính:
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Thực hiện thành công, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của Ngành được triển khai tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020 liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp góp phần đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ Chiến lược cải cách tư pháp, Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam; Tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với tình hình mới của Học viện; xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Học viện Tư pháp, Quyết định sửa đổi Quyết định 2229/QĐ/BTP ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp. Tiếp tục rà soát, xây dựng, chỉnh lý hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định, đề án thuộc thẩm quyền của Giám đốc Học viện Tư pháp; Giữ vững tiến độ các lớp đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2019 chuyển sang; hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng mới theo kế hoạch năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội; Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống theo hệ thống tín chỉ phù hợp với quy định mới của pháp luật; triển khai xây dựng bài giảng, học liệu thực hiện bồi dưỡng trực tuyến; Tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực cho Học viện Tư pháp quốc gia Lào từ nguồn ngân sách của Chính phủ Việt Nam theo Kế hoạch được phê duyệt năm 2020; Tổ chức thực hiện tự chủ tài chính giai đoạn 2019-2021 của Học viện Tư pháp. Tiếp tục khai thác hiệu quả trụ sở Học viện Tư pháp tại Hà Nội và Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Học viện và phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; Tổ chức phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2020.
Về công tác xây dựng Đảng chú trọng vào các lĩnh vực: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng;
Phát biểu tại Hội nghị, với tư cách là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp đồng thời là Giám đốc Học viện Tư pháp, đồng chí Đoàn Trung Kiên chúc mừng toàn Đảng bộ Học viện Tư pháp đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Học viện Tư pháp đã đạt được, đặc biệt biểu dương các hoạt động mà Đảng ủy và Ban giám đốc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện trong năm 2019. Hội nghị tổng kết hôm nay đã khép lại một năm với nhiều hoạt động đạt kết quả tốt. Đồng chí Đoàn Trung Kiên mong rằng năm 2020, Đảng bộ Học viện Tư pháp tiếp tục phát huy sức chiến đấu của Đảng, sự gương mẫu của đảng viên và phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể công chức, viên chức và người lao động Học viện Tư pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.
Đồng chí cũng nhất trí phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 mà Đảng bộ Học viện Tư pháp đã đề ra và nhấn mạnh đến một số vấn đề mà Đảng bộ Học viện Tư pháp cần chú trọng trong năm 2020. Đó là Đảng bộ Học viện Tư pháp cần nhận diện tình hình khi tổ chức thực hiện tự chủ tài chính, đây là thử thách nhưng cũng là thời cơ để Học viện Tư pháp bứt pháp ; Bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Bộ Tư pháp, của Bộ, ngành; Tiếp tục phối hợp với lãnh đạo Học viện Tư pháp để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thu thay mặt Đảng ủy Học viện Tư pháp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Trung Kiên và các ý kiến phát biểu trong Hội nghị đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy Học viện hoàn thiện dự thảo báo cáo, trong đó cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2020.
Tại Hội nghị, Đảng ủy Học viện Tư pháp cũng đã trao Giấy khen cho 02 Chi bộ và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.