Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 21-HD/ĐU ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về một số nội dung Đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Học viện Tư pháp xây dựng Kế hoạch số 02- KH/ĐU ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội chi bộ trực thuộc Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2022 phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có chất lượng, trang trọng, an toàn và tiết kiệm để đạt được các mục tiêu sau:  
1. Cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp theo đúng yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 21-HD/ĐU ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về một số nội dung Đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tổ chức thực hiện thống nhất, bảo đảm tổ chức thành công đại hội các chi bộ và đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp. 
 2. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ phải được thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục tăng cường hơn nữa khối đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và quần chúng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đối với Đảng. 
3. Lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và văn kiện Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp, chi bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình nhiệm kỳ qua, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế của đảng bộ, chi bộ có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. 
4. Công tác nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 cần phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy. Cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 
Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự. 
5. Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, chi bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội. 
6. Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, gắn với các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn. 
Nội dung quy định chung đối với Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp, Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ vừa qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đảng bộ, chi bộ trong nhiệm kỳ tới; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn của Trung ương và cấp uỷ cấp trên (nếu có); Bầu ban chấp hành Đảng bộ, cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên (đối với Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp).
Nội dung quy định riêng đối với Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đảng bộ, chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp (nếu có); Bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Nội dung quy định riêng đối với Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn của Trung ương và cấp uỷ cấp trên; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ Bộ Tư pháp 2020-2025.
Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp triệu tập toàn thể đảng viên, dự kiến tổ chức không quá 02 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 01/6/2020 đến ngày 10/6/2020. Trước đó, Đảng ủy chỉ đạo tổ chức hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp.
Kế hoạch còn hướng dẫn các quy định về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, ủy ban kiểm tra; tổ chức thực hiện; một số vấn đề cần lưu ý theo hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tư pháp và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, đồng thời với việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Minh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng trong Chi bộ; bảo đảm phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái.