Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 21-HD/ĐU ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về một số nội dung Đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Học viện Tư pháp xây dựng Kế hoạch số 02- KH/ĐU ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội chi bộ trực thuộc Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2022 phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có chất lượng, trang trọng, an toàn và tiết kiệm để đạt được các mục tiêu đề ra
 
Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Kế hoạch Công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Kế hoạch Công tác Văn kiện Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thành lập Tiểu ban Tuyên truyền, Tổ chức, Phục vụ Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Kế hoạch Công tác Tuyên truyền, Tổ chức, Phục vụ Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Rà soát công tác tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025