Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại

Chiều ngày 13/3/2020, Chi bộ Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.
Ngày 06 tháng 02 năm 2020, Đảng ủy Học viện Tư pháp có Quyết định số 05-QĐ-ĐU về việc tách Chi bộ Tổ chức – Hành chính thành Chi bộ Tổ chức cán bộ và Chi bộ Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại và chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Phong Lan - Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại giữ chức danh Bí thư Chi bộ Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại. Hiện nay, Chi bộ có 06 đảng viên đều là đảng viên chính thức. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động công tác về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện Tư pháp. Chi bộ Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại đã xây dựng kế hoạch công tác năm của Chi bộ và lãnh đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác năm của đơn vị chuyên môn. Các đảng viên trong Chi bộ cơ bản đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy trong công tác, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương và noi gương của người đảng viên, bám sát yêu cầu của nhiệm vụ và chủ động triển khai công việc được giao. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ, lãnh đạo Học viện giao theo Nghị quyết của Đảng và chương trình kế hoạch công tác hàng năm của Học viện trong công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gồm các lĩnh vực: Công tác hành chính, tổng hợp, Công tác đối ngoại, Công tác thi đua, khen thưởng và
Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại đề ra phương hướng cụ thể như sau: Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên quan tâm, nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên, quần chúng trong chi bộ; lãnh đạo đảng viên gương mẫu đi đầu, chủ động, sáng tạo trong công việc, đổi mới phương pháp làm việc, tuân thủ kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính; phát huy dân chủ, tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ đồng chí, đồng nghiệp, xây dựng chi bộ, đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn hiệu quả các biểu hiện suy thoái lý tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong tình hình hiện nay. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đảng viên và làm tốt công tác phát triển đảng viên. Quan tâm làm tốt công tác dân vận và lãnh đạo tổ công đoàn, chi đoàn thanh niên trực thuộc Chi bộ. Duy trì sinh hoạt chi bộ hàng tháng và theo chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Thực hiện thu, nộp đảng phí đầy đủ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp đề nghị Chi bộ Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại bên cạnh việc chú trọng giáo dục, ổn định tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên cũng cần xây dựng phương hướng hoạt động để công tác Đảng không rời xa công tác chuyên môn. Chi bộ đã tách thành chi bộ độc lập nên thuận lợi cho việc lãnh đạo đơn vị chuyên môn, nhưng cũng gặp khó khăn vì Học viện bắt đầu cơ chế tự chủ nên mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cần chủ động tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nêu cao tinh thần chủ động, đoàn kết nội bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ vì lĩnh vực hành chính, tổng hợp và đối ngoại là bộ mặt của Học viện.
Đồng chí Nguyễn Thị Phong Lan thay mặt Chi bộ cảm ơn đánh giá sát sao của đồng chí Nguyễn Xuân Thu và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo để triển khai công tác chuyên môn đạt kết quả cao, có chất lượng
Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Phong Lan là Bí thư Chi bộ và đồng chí Đào Đức Thịnh là Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Đồng chí Nguyễn Thị Phong Lan thay mặt Chi bộ cảm ơn đánh giá sát sao của đồng chí Nguyễn Xuân Thu