Học viện Tư pháp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 23/4/2021, Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Toàn thể đảng viên, quần chúng của Đảng bộ Học viện Tư pháp cùng Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, Chi bộ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Chi bộ Tạp chí dân chủ và Pháp luật tham dự Hội nghị.
Hội nghị đã nghe PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Thường trực Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIII trình bày các nội dung cơ bản, chủ yếu và quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những nội dung trọng tâm, những điểm mới được PGS.TS. Nguyễn Viết Thông trình bày, phân tích cụ thể và sâu sắc.

 
PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Thường trực Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIII trình bày các nội dung cơ bản, chủ yếu và quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đặc biệt, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông đã nhấn mạnh 8 điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là tiêu đề báo cáo chính trị; 5 bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; dự báo tình hình thế giới và khu vực; hệ quan điểm chỉ đạo; cách tiếp cận xác định mục tiêu, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021-2025; xác định nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược…
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp khẳng định, việc nghiên cứu, học tập toàn diện, sâu sắc văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ giúp cho toàn thể đảng viên, quần chúng hiểu nội dung các Nghị quyết một cách sâu sắc. Từ đó viết bài thu hoạch, chủ động quán triệt nhận thức sâu sắc chỉ đạo của Đảng và phương hướng phát triển chung trong thời gian tới. Quan trọng nữa là triển khai các nội dung của Nghị quyết bằng những công việc cụ thể nhất, quyết liệt, tập trung triển khai và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.