Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2018

Sáng ngày 11/01/2019, Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2018. Toàn thể công chức, viên chức và người lao động Học viện Tư pháp tham gia Hội nghị. Đại biểu đến dự Hội nghị có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền – Phó chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, đồng chí Vũ Kim Dung – đại diện Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp.
Thay mặt lãnh đạo Học viện Tư pháp, Giám đốc Học viện Đoàn Trung Kiên báo cáo trước Hội nghị Bản tổng kết công tác nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động của Học viện trong năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác cơ bản của năm 2019.
Trong năm 2018, Học viện Tư pháp đã chủ động tích cực triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác theo Kế hoạch năm 2018, đặc biệt Học viện đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện nhiệm vụ đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính; hoàn thành việc chuyển đổi các chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ và hoàn thành việc biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Hoạt động hợp tác, hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào được tập trung triển khai theo Kế hoạch được phê duyệt.  Một số đề án, thể chế nội bộ quan trọng của Học viện được hoàn thành; hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng của Học viện giai đoạn 2017 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 và đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho công chức, viên chức, người lao động được đảm bảo đầy đủ, kịp thời; công tác tài chính tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ nguồn kinh phí cho việc triển khai nhiệm vụ của đơn vị; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, thư viện được chú trọng tăng cường; đời sống, thu nhập của công chức, viên chức, người lao động được duy trì ổn định.
Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên báo cáo tổng kết công tác năm 2018
Đạt được kết quả nêu trên, là do Học viện Tư pháp nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đồng chí Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phụ trách Học viện Tư pháp. Đồng thời, Học viện nhận được sự quan tâm, phối hợp tích cực, hiệu quả của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp như Vụ Tổ chức cán bộ, Văn Phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng Cục thi hành án dân sự, Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan. Sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của  Đảng ủy Học viện Tư pháp, Ban giám đốc Học viện Tư pháp và sự cố gắng của các đơn vị thuộc Học viện, của cá nhân các viên chức, người lao động đã tạo nên sự đoàn kết và đạt được kết quả trong năm 2018. Để ghi nhận sự nỗ lực, cống hiến của các cá nhân và tập thể trong năm 2018, tại Hội nghị, Giám đốc Học viện Tư pháp đã trao tặng Giấy khen cho các cá nhân và tập thể thuộc Học viện đạt thành tích xuất sắc trong công tác.
Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2018 và khắc phục một số tồn tại, đồng thời, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp, chủ trương, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Học viện Tư pháp xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp công tác năm 2019 với 9 nhiệm vụ trọng tâm:
Thực hiện thành công, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của Ngành được triển khai tại Hội nghị toàn quốc công tác tư pháp năm 2019 liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp góp phần đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ Chiến lược cải cách tư pháp, Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam.
Tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng tốt hơn chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát huy và thực hiện hiệu quả chủ đề thi đua năm 2019 của Học viện Tư pháp “Sáng tạo, kỷ cương, tiền lương, đoàn kết, hành động”.
Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp banh hành Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Học viện Tư pháp, xây dựng quy chế tổ chức các lớp bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp; xây dựng Đề án sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, liên doanh, liên kết. Thực hiện thành công kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019.
Tổ chức khóa đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế, đào tạo chương trình đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư tiếp theo. Triển khai thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao, trước mắt có thể tổ chức thí điểm đối với chương trình đào tạo nghề luật sư trong năm 2019. Nghiên cứu xây dựng bài giảng, học liệu và thực hiện bồi dưỡng trực tuyến, bồi dưỡng trên internet. Tiếp tục coi trọng, nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương học đường.
Tiếp tục triển khai Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực cho Học viện Tư pháp quốc gia Lào từ nguồn ngân sách của Chính phủ Việt Nam theo kế hoạch được phê duyệt.
Hoàn thành việc điều chỉnh một số hạng mục, điều chỉnh nguồn vốn, thời hạn thực hiện dự toán và thanh quyết toán đối với Dự án công trình xây dựng cơ sở Học viện Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất tại trụ sở Hà Nội và Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Học viện và trực tiếp phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục hoàn thiện, duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử Học viện Tư pháp.
Tổ chức phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hội nghị cũng nghe các báo cáo về Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo Kết quả công tác Thanh tra nhân dân năm 2018.
Thay mặt lãnh đạo Học viện Tư pháp, Giám đốc Đoàn Trung Kiên phát động phong trào thi đua trong toàn tập thể công chức, viên chức và người lao động Học viện mang chủ đề: “Trí tuệ, kỷ cương, tiền lương, đoàn kết, hành động” với quyết tâm đạt mục tiêu cao hơn năm 2019.
Hội nghị cũng đã bầu bổ sung 02 thành viên vào Ban thanh tra nhân dân do có thành viên Ban thanh tra nhân dân đã chuyển công tác sang cơ quan khác
Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên trao Giấy khen cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018
Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018
Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Chủ tịch Công đoàn Học viện Tư pháp Trần Thanh Phương trao Giấy khen cho các Tổ công đoàn có thành tích trong hoạt động Công đoàn năm 2018
Chủ tịch Công đoàn Học viện Tư pháp Trần Thanh Phương trao Giấy khen cho các công đoàn viên có thành tích trong hoạt động Công đoàn năm 2018
 
Thanh Hương