Nghiệm thu cấp Bộ Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế

Chiều 27/11/2020, Hội đồng nghiệm thu do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu làm Chủ tịch đã tổ chức họp nghiệm thu cấp Bộ Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế do Học viện Tư pháp được giao chủ trì.

Xem thêm

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề: Quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW

Sáng 28/10/2020, Đảng bộ Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề với chủ đề quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” cho công chức, viên chức, người lao động của Học viện Tư pháp. Đảng ủy Học viện Tư pháp cũng mời đảng viên Chi bộ Tạp chí dân chủ Pháp luật và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; học viên Lớp đào tạo nghiệp vụ thi hành án khóa 20 tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cùng tham dự Hội nghị.

Xem thêm