ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN TƯ PHÁP

Ngày 27/5/2020, Đảng bộ Học viện Tư pháp đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Hoàng Oanh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Dự Đại hội còn có các vị đại biểu đến từ các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp và 95 đảng viên là công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ Học viện Tư pháp cùng hơn 80 học viên Lớp đào tạo nghiệp vụ thi hành án khóa 20 tại thành phố Hà Nội.

Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra không khí toàn ngành Tư pháp thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như chào mừng 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.
Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tự chủ, thành công”, Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 4 nhiệm vụ: Thứ nhất, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2015- 2020), xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong mọi hoạt động của Học viện; Thứ hai, thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ Bộ Tư pháp, dự thảo các Văn kiện trình đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Thứ ba, bầu Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp khóa IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025); Thứ tư, bầu Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ 11.

Trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, có trách nhiệm, Đại hội đã sáng suốt bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 9 đồng chí với mức độ tín nhiệm cao. Đó là các đồng chí đảng viên ưu tú, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới để gánh vác những trọng trách cao cả mà Đại hội hôm nay tin tưởng giao phó.
 
Đồng chí Đặng Hoàng Oanh và đồng chí Nguyễn Kim Tinh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Thu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy và đồng chí Đoàn Trung Kiên giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp.
Tháng 8/2020, đồng chí Đoàn Trung Kiên được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.
Tháng 9/2021, Đảng ủy Bộ Tư pháp có quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Minh Hằng - Phó giám đốc Học viện Tư pháp giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

 
 Đồng chí Nguyễn Xuân Thu thay mặt Đảng bộ Học viện Tư pháp cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Đảng bộ Bộ Tư pháp
 
1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Học viện Tư pháp
Chức năng: Đảng bộ Học viện Tư pháp là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của Học viện; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ và Học viện Tư pháp vững mạnh.
Nhiệm vụ:
Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng
1- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng.
2- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của Học viện theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
3- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù dập, ức hiếp quần chúng và các hiện tượng tiêu cực khác, nhất là những tiêu cực trong tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ, khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và trong các hoạt động văn hoá, thể thao...
4- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của đơn vị.
Lãnh đạo công tác tư tưởng
1- Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong công nhân, viên chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.
2- Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.
3- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ
1- Cấp uỷ lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của đơn vị.
2- Cấp uỷ lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp uỷ. Lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.
3- Cấp uỷ đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trên.
Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân
1- Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
2- Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị.
Xây dựng tổ chức đảng
1- Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.
2- Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.
3- Cấp uỷ xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4- Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.
5- Xây dựng cấp uỷ có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Nói chung, bí thư cấp uỷ phải là cán bộ lãnh đạo của đơn vị, tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng.
6- Cấp uỷ thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, cấp uỷ tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
2. Lịch sử Đảng bộ Học viện Tư pháp
Ngày 05/7/1996, Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội đã ra Nghị quyết số 08/NQ-ĐU thành lập Chi bộ Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán và các chức danh tư pháp khác (tiền thân của Học viện Tư pháp) trực thuộc Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội. Chi bộ có 04 đồng chí đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Huyên được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ. 
Ngày 27/03/2000, Đảng ủy cơ quan Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 21/QĐ-ĐU thành lập Chi bộ Trường Đào tạo các chức danh tư pháp trực thuộc Đảng bộ cơ quan Bộ Tư pháp. Chi bộ có 13 đồng chí đảng viên. Đảng ủy chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Phó Giám đốc nhà trường giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Phan Hữu Thư, Giám đốc nhà trường giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Hoan, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức Chi ủy viên. 
Ngày 20/4/2004 Đảng ủy cơ quan Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 22/QĐ-ĐU thành lập Đảng bộ bộ phận Học viện Tư pháp trực thuộc Đảng bộ cơ quan Bộ Tư pháp. Đảng bộ có 33 đồng chí đảng viên. Đảng ủy cơ quan Bộ Tư pháp chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Phó Giám đốc Học viện giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phan Hữu Thư, Giám đốc Học viện giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hoan, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức Đảng ủy viên.
Ngày 14/6/2005, Đại hội Đảng bộ Bộ phận Học viện Tư pháp lần thứ nhất đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng ủy  gồm 05 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Phó Giám đốc Học viện - Bí thư; Đồng chí Phan Chí Hiếu, Trưởng khoa Đào tạo Thẩm phán - Phó Bí thư; các đồng chí Phương Văn Ngọc, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Nguyễn Thanh Bình, Trưởng khoa Đào tạo Luật sư  và Lê Thị Hà, Trưởng khoa Đào tạo Chấp hành viên và các chức danh tư pháp khác: Đảng ủy viên.
Ngày 07/5/2010, Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp lần thứ II đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 09 đồng chí;  Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Phó Giám đốc Học viện làm Bí thư Đảng ủy.
Ngày 12/6/2015, Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp lần thứ III đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 09 đồng chí;  Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Học viện làm Bí thư Đảng ủy.
Trải qua 21 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Học viện Tư pháp đã trải qua 3 kỳ Đại hội.Kể từ khi thành lập đến nay Đảng bộ Học viện Tư pháp thật sự là hạt nhân chính trị của Học viện. Đến nay,Đảng bộ Học viện Tư pháp là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp, Đảng bộ gồm 12 chi bộ trực thuộc, với 93 đảng viên.Ban Chấp hành Đảng bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo của mình, đã đưa Học viện vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình phấn đấu, trưởng thành và đã tạo cho Học viện một vị thế vững chắc góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi, thành công những nhiệm vụ Bộ Tư pháp giao. 
Ngày 27/5/2020, Đảng bộ Học viện Tư pháp đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
 Đại hội đã sáng suốt bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 9 đồng chí với mức độ tín nhiệm cao. Đó là các đồng chí đảng viên ưu tú, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới để gánh vác những trọng trách cao cả mà Đại hội hôm nay tin tưởng giao phó. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Thu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy và đồng chí Đoàn Trung Kiên giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp.