Học viên Lớp bồi dưỡng Chi Cục trưởng và tương đương tại Bình Định đi thực tế

Sáng ngày 17/5/2024, Học viện Tư pháp tổ chức cho các học viên Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm, kỹ năng quản trị nội bộ, truyền thông và xử lý tình huống cấp thiết trong công tác thi hành án dân sự (cho Chi Cục trưởng và tương đương) - Lớp thứ năm tổ chức tại Bình Định đi thực tế tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.