Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 162

Lượt truy cập: 58484400

KHẢO SÁT CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CÔNG CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ(01/06/2020)
Các Chương trình bồi dưỡng ngạch công chức thi hành án dân sự được xây dựng trên cơ sở các Chương trình bồi dưỡng ngạch công chức (chuyên viên và chuyên viên chính) do Bộ Nội vụ ban hành năm 2013.