Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 120

Lượt truy cập: 55393817

Văn bản nội bộ
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
1. Số 2286/QĐ-HVTP 27/11/2023 Quyết định số 2286/QĐ-HVTP ngày 27/11/2023 về việc công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến và các hoạt động khoa học
2. 2008/HVTP-HCTHĐN 22/11/2023 Công văn 2008/HVTP-HCTHĐN về việc rà soát nhiệm vụ năm 2023 và đề xuất nhiệm vụ năm 2024
3. 333/TCCB-ĐTBD 21/11/2023 Công văn 333/TCCB-ĐTBD về việc đăng ký khóa học kỹ năng đề xuất dự án và Chương trình học bổng JICA
4. Số 1974/HVTP-TCCB 16/11/2023 Công văn về việc báo cáo kết quả đi nghiên cứu thực tế năm 2023 và đăng ký năm 2024
5. Số 1952/HVTP-HCTHĐN 13/11/2023 Công văn hướng dẫn công tác thi đua của HVTP năm 2023
6. Số 1942/HVTP-TCCB 10/11/2023 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm 2023
7. Số 2082/QĐ-HVTP 31/10/2023 Quyết định số 2082/QĐ-HVTP ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ bí mật NN tại HVTP năm 2023
8. 341/TCCB-ĐTBD 30/10/2023 Công văn số 341/TCCB-ĐTBD ngày 30 tháng 10 năm 2023 về việc đăng ký chương trình đào tạo sau đại học ở Trung Quốc
9. Số 1783/HVTP-TCCB 16/10/2023 Công văn số 1783/HVTP-TCCB về việc phổ biến quán triệt thực hiện Kế hoạch số 122-KH/BCSĐ
10. Số 1724/HVTP-HCTHĐN 09/10/2023 Công văn số 1724/HVTP-HCTHĐN phát động tổ chức Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo biểu trưng, khẩu hiệu và mô phỏng ứng dụng điện tử của Bộ pháp điển Việt Nam