Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 113

Lượt truy cập: 55393100

Quyết định số 1679/QĐ-HVTP ban hành Quy định về giảng viên thỉnh giảng của Học viện Tư pháp

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm

Các tin khác

Quyết định 1706/QĐ-HVTP quy định mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh Quyết định 1722/QĐ-HVTP ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tập trung kết hợp với từ xa theo phương thức trực tuyến tại Học viện Tư pháp Quyết định 1087/QĐ-HVTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Kế hoạch thực tập áp dụng cho chương trình đào tạo luật sư theo hệ thống tín chỉ Quyết định 1119/QĐ-HVTP về việc tổ chức chấm thi kết thúc học phần (không tập trung) tại Học viện Tư pháp Quyết định 1058/QĐ-HVTP ngày 11/8/2021 về việc sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 978/QĐ-HVTP Quyết định 1038/QĐ-HVTP về việc sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời về tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức thi trên hồ sơ/ tình huống của Học viện Tư pháp Quyết định 1021/QĐ-HVTP về việc ban hành Quy định tạm thời về tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức thi trên hồ sơ/ tình huống của Học viện Tư pháp Quyết định 978/QĐ-HVTP về việc quy định thi kết thúc học phần trong chương trình đào tạo các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp tại Học viện Tư pháp Quyết định 944/QĐ-HVTP ban hành Quy chế xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi kết thúc học phần các chương trình đào tạo của Học viện Tư pháp Quyết định 941/QĐ-HVTP ban hành Quy trình làm phách, ghép phách, lên điểm thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các lớp đào tạo, bồi dưỡng Quyết định số 98/QĐ-HVTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo và Công tác học viên Quyết định 657/QĐ-HTVP ban hành Quy trình quản lý, cấp phát sách phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội tại Học viện Tư pháp Quyết định số 436/QĐ-HVTP về mức thu học phí đào tạo trực tuyến đối với Chương trình đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư Quyết định số 432/QĐ-HVTP về mức thu học phí đào tạo trực tuyến đối với các chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội Quyết định số 3113/QĐ-HVTP ban hành Quy chế đào tạo và Công tác học viên