Đang online: 29

Lượt truy cập: 57278035

​Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư có nhiệm vụ:
a)  Triển khai các khóa đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát cho các đối tượng đã có bằng cử nhân Luật, được Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cử tham gia lớp đào tạo; triển khai các khóa đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư cho các đối tượng đã có bằng cử nhân Luật;
b)  Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Tư pháp;
c)   Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Học viện Tư pháp