Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 20

Lượt truy cập: 59152019

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ
Hiện nay, Phòng Quản lý Khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật hoạt động với ba chức năng, nhiệm vụ trọng tâm như sau:
3.1. Về công tác quản lý khoa học
a) Xây dựng và trình Giám đốc Học viện ban hành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ khoa học hàng năm, trung hạn và dài hạn;
b) Giúp Hội đồng Khoa học và Đào tạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xác định, xét chọn, tham mưu tư vấn cho Giám đốc Học viện ban hành danh mục nhiệm vụ khoa học hàng năm;
c) Quản lý theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp Nhà nước của Học viện Tư pháp;
d) Tham mưu cho Giám đốc thành lập Hội đồng nghiệm thu và triển khai thủ tục nghiệm thu theo quy định.
e) Chủ trì xây dựng, trình Giám đốc Học viện quyết định ban hành các quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học phù hợp với quy định của pháp luật; tổ chức triển khai, áp dụng thống nhất các quy định này tại Học viện Tư pháp;
f) Thường trực giúp việc cho hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo Học viện Tư pháp.
g) Đầu mối tổ chức các hội nghị khoa học, hội thi và triển lãm thành tựu khoa học công nghệ tại Học viện Tư pháp;
h) Tham mưu cho Giám đốc Học viện trong công tác điều phối, khai thác các nguồn lực nghiên cứu khoa học bằng nguồn vốn Nhà nước và tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
i) Đề xuất việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý, điều hành của Giám đốc Học viện;
k) Giúp Giám đốc Học viện trong công tác sơ kết, tổng kết các hoạt động nghiên cứu khoa học theo kế hoạch hàng năm và dài hạn;
l) Quản lý, lưu trữ các sản phẩm đề tài, đề án, hội thảo khoa học.
3.2. Về công tác quản lý xây dựng, thẩm định, xuất bản chương trình, giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống
a) Xây dựng và trình Giám đốc Học viện ban hành kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn về xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống;
b) Giúp Hội đồng Khoa học và Đào tạo xác định, xét chọn, tham mưu tư vấn cho Giám đốc ban hành danh mục xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống hàng năm;
c) Quản lý theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống;
d) Giúp việc cho Giám đốc Học viện trong công tác tổ chức thẩm định và triển khai thủ tục thẩm định theo quy định.
e) Thực hiện thủ tục xuất bản, in ấn giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống và giúp Giám đốc Học viện Tư pháp trong công tác lập hồ sơ xác lập quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền các giáo trình, tài liệu của Học viện Tư pháp;
f) Chủ trì xây dựng, trình Giám đốc Học viện quyết định ban hành Quy chế biên soạn, thẩm định, sử dụng giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với quy định của pháp luật và tổ chức triển khai, áp dụng thống nhất các quy định này tại Học viện Tư pháp;
g) Giúp Giám đốc Học viện Tư pháp trong công tác lập hồ sơ xác lập quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền các công trình nghiên cứu khoa học, giáo trình, tài liệu của Học viện Tư pháp;
h) Quản lý, lưu chiểu giáo trình, tài liệu đã thẩm định, xuất bản.
3.3. Về công tác quản lý hoạt động của Tạp chí Nghề luật
a) Xây dựng và trình Giám đốc Học viện ban hành kế hoạch xuất bản Tạp chí Nghề luật hàng năm và dài hạn. 
b) Triển khai thực hiện xuất bản định kỳ Tạp chí Nghề luật theo kế hoạch đã được phê duyệt và tuân thủ quy định của Giấy phép hoạt động Tạp chí và pháp luật về Báo chí ;
c) Quản lý, lưu trữ bản thảo và ấn phẩm Tạp chí Nghề luật;
d) Quản lý công trình bài viết đăng Tạp chí Nghề luật;
e) Chủ trì xây dựng, trình Giám đốc Học viện quyết định ban hành các quy chế về tổ chức và hoạt động Tạp chí Nghề luật;  tổ chức triển khai, áp dụng thống nhất các quy định này tại Học viện Tư pháp;
3.4. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo Giám đốc Học viện và cơ quan quản lý Nhà nước định kỳ hoặc đột xuất về các nhiệm vụ được phân công;
3.5. Quản lý viên chức, thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Giám đốc Học viện;
3.6. Quản lý sử dụng tài sản trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Học viện;
3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Tư pháp giao.