Đang online: 35

Lượt truy cập: 57154942

Giới thiệu

I. Giới thiệu chung
Phòng Quản trị được thành lập theo Quyết định số 2229/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp.
II. Chức năng cơ bản
Phòng Quản trị là đơn vị thuộc Học viện Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện quản lý cơ sở vật chất, tài sản và công tác quản trị trong Học viện.
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Học viện xây dựng, trình Giám đốc Học viện ban hành các đề án, dự án, kế hoạch, quy định, quy chế về quản lý cơ sở vật chất, tài sản, công tác quản trị và các lĩnh vực công tác khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
2. Tham mưu cho Giám đốc Học viện công tác quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản của Học viện theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ Tư pháp;
3. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán và các đơn vị có liên quan thuộc Học viện quản lý cơ sở vật chất, tài sản, công cụ, dụng cụ, phương tiện, trang thiết bị, vật tư văn phòng của Học viện;
4. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm, tiếp nhận, cải tạo, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, công trình xây dựng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Học viện theo quy định của pháp luật;
5. Thực hiện quản lý, vận hành các loại máy móc, thiết bị các tòa nhà, trạm điện, thang máy, trạm bơm và các loại máy móc, phương tiện, trang thiết bị khác đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật;
6. Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán và các đơn vị có liên quan thuộc Học viện tổ chức thực hiện việc kiểm kê tài sản theo định kỳ hàng năm, thanh lý tài sản của Học viện theo quy định của pháp luật;
7. Tiếp nhận, bố trí chỗ ở, cấp phát đồ dùng theo quy định cho học viên có nhu cầu đăng ký vào ở ký túc xá; kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế ký túc xá; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục đăng ký tạm trú; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho học viên ở ký túc xá;
8. Quản lý, đóng mở cửa, đảm bảo trang thiết bị phục vụ các giảng đường, hội trường, phòng họp, phòng hội thảo của Học viện;
9. Quản lý, điều phối sử dụng xe ô tô, đảm bảo phương tiện đi công tác phục vụ công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và quy định của Học viện;
10. Quản lý, giám sát, thực hiện công tác bảo vệ giữ gìn an ninh, trật tự; công tác vệ sinh, chăm sóc cây xanh bảo đảm cảnh quan trong khuân viên trụ sở làm việc của Học viện;
11. Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện tổ chức thực hiện công tác dân quân tự vệ, an ninh, quốc phòng, phòng cháy, chữa cháy của Học viện theo quy định của pháp luật;
12. Tổ chức in ấn, quản lý phôi bằng, phôi chứng chỉ, giấy thi, bìa hồ sơ, các loại giấy tờ, vật phẩm khác phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; tiếp nhận, quản lý quà tặng, vật phẩm lưu niệm của Học viện;
13, Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật và quy định của Học viện; báo cáo định kỳ và đột xuất về các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Giám đốc Học viện;
14. Quản lý viên chức, người lao động; quản lý, sử dụng tài sản được giao theo quy định của pháp luật và quy định của Học viện;
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.   
 III. Cơ cấu tổ chức
1. Trưởng phòng
2. Phó trưởng phòng
3. Viên chức và người lao động
IV. Lãnh đạo qua các thời kỳ
1. Trưởng phòng và tương đương
- Đ/c Nguyễn Ngọc Dũng (từ 2013 đến nay)
- Đ/c Bùi Đăng Hùng (2003 - 2013)
- Đ/c Nguyễn Thanh Tú (1998 -2003)
2. Phó Trưởng phòng
- Đ/c Hoàng Thị Thảo (từ 2020 đến nay)
- Đ/c Nguyễn Minh Chính (từ 2003 đến 2020).
V. Thành tích đạt được
- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc các năm: 2008, 2015.
- Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp các năm: 2000, 2001.