Đang online: 122

Lượt truy cập: 57277173

Giới thiệu

Phòng Tổ chức cán bộ tiền thân là Phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập theo Quyết định số 292/QĐ-GĐ ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Giám đốc Học viện Tư pháp. Đến ngày 01 tháng 4 năm 2011, Phòng Tổ chức - Hành chính được đổi tên thành Phòng Tổ chức cán bộ theo Quyết định số 49/QĐ-HVTP ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Giám đốc Học viện Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức cán bộ.
Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng, nhiệm vụ trong việc tham mưu và giúp Giám đốc Học viện về công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra nội bộ, thanh tra nội bộ, thanh tra các kỳ thi; Tham mưu và giúp việc Đảng ủy về công tác văn phòng và đảng vụ; Tham mưu và giúp Đảng ủy, Giám đốc Học viện về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện Tư pháp và thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; quản lý nội bộ cấp đơn vị phòng; Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Học viện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng và sự phân công của Giám đốc hoặc Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy Học viện.
Trong những năm qua, đội ngũ viên chức và người lao động của Phòng Tổ chức cán bộ luôn nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, nội quy, quy chế của Học viện. Đội ngũ viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức tốt; lối sống lành mạnh; có tinh thần đoàn kết; tương trợ nhau trong công việc. Về công tác chuyên môn, đội ngũ viên chức và người lao động của Phòng luôn có ý thức học hỏi, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Với những nỗ lực không ngừng của tập thể và từng cá nhân, Phòng Tổ chức cán bộ luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhiều năm liền được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen.
Hiện nay, Phòng Tổ chức cán bộ đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 790/QĐ-HVTP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Học viện Tư pháp.