Đang online: 33

Lượt truy cập: 57279579

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN
Phòng Tài chính Kế toán (tiền thân là phòng Tài vụ) được thành lập theo Quyết định số 289/QĐ-GĐ  ngày 22/9/2004 của Giám đốc Học viện Tư pháp.
Các Trưởng, phó phòng qua các thời kỳ:
- Đồng chí Trần Thị Thu Hà (Từ năm 2023 đến nay)

- Đồng chí Phạm Thị Hà: Trưởng phòng (Từ năm 2009 đến năm 2023)
- Đồng chí Ngũ Văn Đào: Trưởng phòng (Từ năm 2007 đến năm 2009)
- Đồng chí Nguyễn Kim Tinh: Trưởng phòng (Từ năm 1998 đến năm 2007)
Cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng hiện nay:
- Trưởng phòng - Kế toán trưởng.
- C
ác viên chức chuyên môn nghiệp vụ kế toán.
- Thủ quỹ.
1. Chức năng:
Phòng Tài chính-Kế toán là đơn vị của Học viện, có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác tài chính kế toán; đảm bảo tài chính cho mọi hoạt động của Học viện theo đúng quy định; thực hiện, theo dõi và giám sát việc thu, chi tài chính, sử dụng các nguồn tài chính theo quy định của Nhà nước và quy chế của Học viện.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tham mưu cho Giám đốc Học viện tổ chức khai thác, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản đảm bảo hợp pháp, hiệu quả theo quy định.
- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng đề án, kế hoạch về công tác tài chính, kế toán của Học viện; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp.
- Lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm thuộc phạm vi quản lý theo quy định.
- Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao.
- Tổ chức công tác kế toán, thống kê, báo cáo quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định; tổ chức công tác quản lý tài sản theo quy định của Luật Kế toán
- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán;
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao có liên quan đến công tác tài chính, kế toán với Giám đốc Học viện, Bộ Tư pháp.

3. Phòng Tài chính Kế toán đã đạt được các thành tích:
- Tập thể lao động xuất sắc các năm: 2001, 2002, 2005, 2015. 2016, 2017, 2018, 2020, 2021.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2016, 2017, 2018, 2021.


Các hoạt động của Phòng Tài chính - Kế toán được duy trì nề nếp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần đáng kể vào thành tích chung của tập thể Học viện trong tổ chức và thực hiện các hoạt động chuyên môn cũng như tham gia các hoạt động trọng điểm của ngành Tư pháp