Đang online: 121

Lượt truy cập: 57275772

Giới thiệu

I. Giới thiệu chung:
Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại là đơn vị thuộc Học viện Tư pháp được thành lập theo Quyết định số 2229/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp. Phòng được thành lập trên cơ sở Phòng Hành chính - Tổng hợp và sáp nhập Phòng Hợp tác quốc tế.
Địa chỉ liên hệ: Phòng 107, Nhà A, Học viện Tư pháp
Điện thoại: 04. 62873428; Fax:  04.62740999
Thư điện tử: hanhchinhtonghop@hocvientuphap.edu.vn
II. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại có các chức năng cơ bản sau:
a) Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện Tư pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý các hoạt động của Học viện Tư pháp trong công tác hành chính, tổng hợp và đối ngoại;
b) Tham mưu, giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Giám đốc Học viện Tư pháp triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Học viện;
c) Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Học viện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng và sự phân công của Giám đốc.
Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Công tác hành chính
a) Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm và kế hoạch công tác khác của Học viện;
b) Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện thẩm định kế hoạch công tác năm của các đơn vị thuộc Học viện; tổ chức góp ý kế hoạch công tác năm của các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp;
c) Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc và bảo mật thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp; tiếp nhận, phân loại, vào sổ văn bản đến, sao chụp, làm thủ tục chuyển giao văn bản đến Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân trong Học viện; tiếp nhận giao dịch thư điện tử, fax và điện thoại liên hệ công tác;
đ) Quản lý con dấu của Học viện Tư pháp và bộ tên khắc của lãnh đạo Học viện; đóng dấu văn bản, giấy tờ theo đúng quy định về thể thức và thủ tục hành chính;
e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật thông tin, tài liệu và việc ứng dụng phần mềm quản lý công văn đi, đến của các đơn vị thuộc Học viện;
f) Thực hiện công tác lễ tân của Học viện, tiếp đón hoặc phối hợp tiếp đón các đoàn khách trong nước và quốc tế; tham mưu Lãnh đạo Học viện việc điều phối các sự kiện, hội nghị, hội thảo, tọa đàm của Học viện;
g) Thực hiện các công tác hành chính khác.
2. Công tác tổng hợp
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng báo cáo công tác tháng, quý, năm, đột xuất của Học viện; thực hiện báo cáo thống kê theo lĩnh vực, nhiệm vụ được giao;
b) Tổ chức góp ý các đề án, quy chế, quy định của Học viện theo yêu cầu của Giám đốc Học viện; trường hợp các đề án, quy chế, quy định còn có những sai sót về nội dung thì tổ chức làm việc với đơn vị chủ trì soạn thảo để hoàn thiện trước khi trình Giám đốc xem xét, phê duyệt;
c) Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại là Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Học viện Tư pháp theo quy định của pháp luật;
d) Phối hợp với các đơn vị thuộc Học viện xây dựng nội dung thông tin, quản lý cổng thông tin điện tử; khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về tình hình công tác của Học viện;
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Học viện giao.
3. Công tác đối ngoại
a) Tham mưu, giúp Giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, hàng năm của Học viện Tư pháp trong công tác đối ngoại;
b) Tham mưu, giúp Giám đốc xây dựng, tổ chức ký kết, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác của Học viện Tư pháp trong và ngoài nước;
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình và dự án hợp tác quốc tế; soạn thảo các văn bản về hợp tác quốc tế của Học viện; tổ chức triển khai, theo dõi và báo cáo Giám đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình và dự án hợp tác quốc tế của Học viện;
d) Thực hiện các hoạt động khác trong công tác đối ngoại được Lãnh đạo Học viện Tư pháp giao.
4. Công tác thi đua, khen thưởng
a) Là đơn vị làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Tư pháp;
b) Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Học viện về chủ trương, chính sách, nội dung, chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức phong trào thi đua;
d) Phối hợp với các đơn vị thuộc Học viện xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong Học viện;
đ) Định kỳ hàng năm hoặc khi kết thúc phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, tham mưu, giúp Giám đốc Học viện và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện tiến hành tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng, bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, gửi báo cáo và hồ sơ đề nghị xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng về Bộ Tư pháp theo quy định;
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng
5. Công tác phối hợp
Công tác phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Học viện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng và sự phân công của Giám đốc được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tư pháp, các quy chế khác, quy trình, quy định.
III. Cơ cấu tổ chức, biên chế và số lượng người lao động
1. Cơ cấu tổ chức của Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại
a) Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng;
b) Viên chức và người lao động.
2. Biên chế và số lượng người lao động hiện nay của Phòng là 09 người, gồm: 06 viên chức thuộc biên chế, 01 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và 02 hợp đồng lao động theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP.