Tiêu đề: Hà Thanh Huyền
Ngày sinh: 02/01/1984
Chức vụ: Lao động hợp đồng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: huyentime@gmail.com
Phòng ban: Phòng Tài Chính Kế Toán
Trình độ học vấn: Trung cấp Kế toán
Trình độ ngoại ngữ: