Tiêu đề: Nguyễn Ngọc Dũng
Ngày sinh: 02/01/1965
Chức vụ: Trưởng phòng.
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email:
Phòng ban: Phòng Quản Trị
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: