Tiêu đề: Lê Quốc Hoa
Ngày sinh: 20/06/1970
Chức vụ: Lao động hợp đồng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: hoalq@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Quản Trị
Trình độ học vấn: 10/10
Trình độ ngoại ngữ: