Tiêu đề: Đào Thị Đăng
Ngày sinh: 31/12/1984
Chức vụ: Lao động hợp đồng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: dangdt@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Quản Trị
Trình độ học vấn: Cử nhân
Trình độ ngoại ngữ: B