Tiêu đề: Hà Văn Tuân
Ngày sinh: 01/10/1964
Chức vụ: Tổ phó
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: tuanhv@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Quản Trị
Trình độ học vấn: Trung cấp kỹ thuật
Trình độ ngoại ngữ: