Tiêu đề: Bùi Văn Minh
Ngày sinh:
Chức vụ: Kế toán viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email:
Phòng ban: Phòng Quản Trị
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: