Tiêu đề: Nguyễn Văn Anh
Ngày sinh: 14/09/1979
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: nvanh@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Tổ Chức Cán Bộ
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C