Tiêu đề: Trương Thế Côn
Ngày sinh: 13/02/1975
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị công tác:
Điện thoại: 024 62873428 số lẻ 220
Email: truongthecon@yahoo.com
Phòng ban: Ban Giám Đốc
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Anh C