Tiêu đề: Bùi Thị Hà
Ngày sinh: 01/05/1980
Chức vụ: Phó giám đốc TT
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: habt@moj.gov.vn; buithiha80@gmail.com
Phòng ban: Trung Tâm Bồi Dưỡng Cán Bộ
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Anh, Pháp