Tiêu đề: Bạch Thị Hồng Hạnh
Ngày sinh: 25/08/1986
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email:
Phòng ban: Trung Tâm Bồi Dưỡng Cán Bộ
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: