Tiêu đề: Phạm Quang Tiến
Ngày sinh: 29/07/1993
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email:
Phòng ban: Phòng Tài Chính Kế Toán
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: