Tiêu đề: Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 02/01/1973
Chức vụ: Chuyên viên chính
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: huongnt1@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Quản Lý Khoa Học Và Trị Sự Tạp Chí Nghề Luật
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật
Trình độ ngoại ngữ: