Tiêu đề: Bùi Đăng Hùng
Ngày sinh: 05/07/1964
Chức vụ: Giám đốc TT
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: bdhung@moj.gov.vn
Phòng ban: Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện
Trình độ học vấn: Cử nhân
Trình độ ngoại ngữ: