Tiêu đề: Trần Thanh Phương
Ngày sinh: 10/05/1961
Chức vụ: Trưởng khoa
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: ttphuong@moj.gov.vn
Phòng ban: Khoa Đào tạo Các Chức Danh Thi Hành Án Dân Sự
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C