Tiêu đề: Hoàng Thế Đức
Ngày sinh: 27/02/1983
Chức vụ: Phó giám đốc TT
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: ducht@moj.gov.vn
Phòng ban: Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện
Trình độ học vấn: Cử nhân CNTT
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C