Tiêu đề: Đỗ Văn Bắc
Ngày sinh: 30/03/1977
Chức vụ: Tổ phó
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: bacdv@moj.gov.vn
Phòng ban: Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện
Trình độ học vấn: Cử nhân Văn hoá
Trình độ ngoại ngữ: