Tiêu đề: Thân Văn Dũng
Ngày sinh: 27/05/1972
Chức vụ: Kỹ sư tin học
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: dungtv@moj.gov.vn
Phòng ban: Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện
Trình độ học vấn: Cử nhân Cao đẳng CNTT
Trình độ ngoại ngữ: