Tiêu đề: Lê Đức Hải
Ngày sinh: 11/07/1966
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: ldhai@moj.gov.vn
Phòng ban: Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: