Tiêu đề: Phan Thị Phương
Ngày sinh: 09/09/1981
Chức vụ: Nhân viên đánh máy
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: ptphuong@moj.gov.vn
Phòng ban: Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: