Tiêu đề: Lê Mai Anh
Ngày sinh: 01/01/1961
Chức vụ: Giảng viên chính
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: anhlm@moj.gov.vn
Phòng ban: Khoa đào tạo Luật Sư
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: