Tiêu đề: Nguyễn Thị Hương Giang
Ngày sinh: 20/10/1979
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: giangnth@moj.gov.vn
Phòng ban: Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C