Tiêu đề: Nguyễn Thị Thơm
Ngày sinh: 01/01/1982
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: thomnt@moj.gov.vn
Phòng ban: Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: