Tiêu đề: Nguyễn Thị Phíp
Ngày sinh: 16/08/1965
Chức vụ: Giảng viên hợp đồng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: phipnt@moj.gov.vn
Phòng ban: Khoa Đào tạo Các Chức Danh Thi Hành Án Dân Sự
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga