Tiêu đề: Vũ Tiến Hưng
Ngày sinh: 08/12/1984
Chức vụ: Lao động hợp đồng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: hungvt@moj.gov.vn
Phòng ban: Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: