Tiêu đề: Bùi Nguyễn Phương Lê
Ngày sinh: 06/06/1978
Chức vụ: Trưởng khoa
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: lebnp@moj.gov.vn
Phòng ban: Khoa Đào tạo Các Chức Danh Thi Hành Án Dân Sự
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C