Tiêu đề: Cao Thị Kim Trinh
Ngày sinh: 20/07/1978
Chức vụ: Phó trưởng Khoa
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: trinhctk@moj.gov.vn
Phòng ban: Khoa Đào tạo Các Chức Danh Thi Hành Án Dân Sự
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Anh C