Tiêu đề: Nguyễn Trường Thiệp
Ngày sinh: 15/03/1966
Chức vụ: Phó giám đốc
Đơn vị công tác: Học viện Tư pháp
Điện thoại: 028.37228083 số lẻ 25
Email: thiepnguyen10@yahoo.com.vn
Phòng ban: Ban Giám Đốc
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: