Tiêu đề: Lê Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 19/12/1984
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: hangltt@moj.gov.vn
Phòng ban: Khoa Đào tạo Các Chức Danh Thi Hành Án Dân Sự
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Pháp C